Friday, June 4, 2021

[Botany • 2021] Aristolochia vuquangensis (Aristolochiaceae) • A New Species from Central Vietnam


Aristolochia vuquangensis  T.V.Do

in Do, Nguyen & Le, 2021.
Mộc hương Vũ Quang || DOI: 10.11646/phytotaxa.500.1.5 

Abstract
Aristolochia vuquangensis (Aristolochia subgenus Siphisia), a new species from Central Vietnam, is described and illustrated here. This species is most similar to A. wardiana and A. forrestiana by sharing an ovate to lanceolate-ovate leaf blade and a cylindric or saccate-shaped limb, but it differs principally from the two species in having a densely brown hirsute outer surface of perianth, an oblong-ovate utricle, 1.1–1.5 cm long, an unequally semicircular 3-lobed limb in pre-anthesis, with a revolute median lobe, larger than two lateral lobes, abaxially concave, and lower one-third of the inner surface of limb densely covered by trichomes. A detailed description, illustrations, information on ecology, conservation status, and comparison with two similar species are also provided.

Keywords: Aristolochiaceae, Flora of Vietnam, Piperales, Siphisia, Magnoliids
    

    
 

Truong Van Do, Hung Viet Nguyen and Khuong Duy Le. 2021. Aristolochia vuquangensis (Aristolochiaceae), A New Species from Central Vietnam. Phytotaxa. 500(1); 37–44. DOI: 10.11646/phytotaxa.500.1.5 

Một loài thực vật nữa bổ sung cho khoa học được phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa được đăng tải trên tạp chí chuyên nghành Phytotaxa (500(1): 037-044 ). Loài mới có tên Aristolochia vuquangensis (Mộc hương Vũ Quang) do nhóm nghiên cứu của Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam phối hợp với VQG Vũ Quang công bố. Đây là loài mới thứ tám của phân chi Siphisia thuộc họ Mộc hương (Aristolochiaceae) được phát hiện và mô tả ở Việt Nam trong suốt 7 năm qua và  là loài thứ 2 của phân chi này được phát hiện ở miền Trung Việt Nam. Loài mới này được mô tả dựa trên phân tích mẫu đã được thu thập trong suốt giai đoạn 2018-2020 tại VQG Vũ Quang, Hà Tĩnh