Sunday, September 30, 2012

[IUCN Red List • 2012] The Status and Distribution of Freshwater Biodiversity in Indo-Burma
#IUCN - The Status and Distribution of Freshwater Biodiversity in Indo-Burma http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/our_work/about_freshwater/what_we_do_freshwater/indo_burma/


รายงาน จาก สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) 
ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำจืด บริเวณเขตนิเวศภูมิภาคอินโดพม่า
: สถานภาพด้านการอนุรักษ์ และการกระจายของสิ่งมีชีวิตหลากหลายกลุ่มที่กระจายในเขตนิเวศภูมิภาคนี้ ทั้ง ปลาน้ำจืด สัตว์น้ำเปลือกแข็ง หอย กุ้ง ปู แมลงปอ รวมทั้งพืชน้ำ